شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
کنسرو در سفر
کی از راه های آسان برای تهیه غذا ها استفاده از کنسرو است با توجه به اینکه تاریخ تولید و مصرف مواد غذایی کنسروی طولانی است،