شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
ییلاق کیاره - گیلان

کمپ اسالم

ایران، تالش
 • دفتر گردشگری : پارسیان گشت
 • راهنمای: حسینعلی عزیزی
 • ارزش تور: 2600000
کاخ 40 ستون اصفهان

توراصفهان

اصفهان
 • دفتر گردشگری : پارسیان گشت
 • راهنمای: حسینعلی عزیزی
 • ارزش تور: 7300000
مازندران، تنکابن، دشت دریاسر

کمپ دریاسر

مازندران، تنکابن، دشت دریاسر
 • دفتر گردشگری : صابر گشت
 • راهنمای: مرتضی جمال
 • ارزش تور: 2100000
کویر مصر از گرگان
 • دفتر گردشگری : دورنیکا گشت
 • راهنمای: امید رستگار
 • ارزش تور: 3450000