شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
فرهاد مسعودی جنگلبان
فرهاد مسعودی 2 فروردین 1365 در شهرستان علی آباد کتول بدنیا آمد. ایشان در حوزه های جنگل، گردشگری(طبیعتگردی)، تسهیلگری اجتماعی و کارآفرینی تخصص دارد و هم اکنون راهنمای طبیعت گردی و مربی آموزشی استان گلستان است. وی کارشناسی حفاظت و حمایت منابع طبیعی، لیدر مجاز طبیعتگردی استان گلستان نیز می باشد   فتخارات: آموزش ارتباط […]